Mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter op te leggen maatregel.
Deze is bedoeld voor een volwassen man/vrouw die begeleiding, verzorging of verpleging nodig heeft. Vaak kan een partner of familielid voor het belang van iemand opkomen, maar soms lukt dat niet meer. Dan wordt er gekeken of een mentor aangesteld kan worden. De mentor wordt na beoordeling door het kantongerecht, door de kantonrechter tot wettelijk vertegenwoordiger benoemd.

Er zijn momenten in het leven dat zorg en ondersteuning nodig is, omdat iemand het zelf niet meer redt. Het is dan prettig dat iemand de zorg en ondersteuning kan krijgen die zij of hij nodig heeft.
Als iemand door lichamelijke en/of psychische oorzaken niet meer in staat is de regie over zijn leven te voeren. Hij of zij kan dan lastig besluiten nemen.

Iemand heeft dan bescherming nodig tegen zichzelf en anderen.  Als er geen familie of naaste is die zijn belangen wil of kan behartigen, kan mentorschap aangevraagd worden.

Veel ouderen komen op den duur op een leeftijd, waarop ze zelf niet meer in staat zijn om de   regie over hun leven te behouden.

In de eerste plaats kan iemand zelf om de maatregel vragen. De partner kan ook een verzoek doen, net zoals de familie tot in de vierde graad . Dat zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en ook broers en zussen, ooms, tantes, neven en nichten.

Daarnaast kan de officier van justitie het mentorschap verzoeken. Dit is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen, of als de familie goede redenen heeft om het  verzoek zelf niet te doen. De betrokkene kan het de familie zo kwalijk nemen, dat de verhoudingen binnen de familie te zeer worden beschadigd.

Ook kan het mentorschap worden aangevraagd door de woonvoorziening of instelling waar de betrokkene verblijft. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken  persoon, of de bloedverwanten in de eerste en tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zussen) niet het verzoek indienen.

Als u deze LINK  volgt, komt u op de pagina van de Rechtspraak, waar u de formulieren en de toelichting vindt die nodig zijn voor het aanvragen van het mentorschap.
Deze stuurt u met bijlagen naar de rechtbank in het gebied waar degene woont voor wie het mentorschap is bedoeld. U bent de verzoeker.

Met het formulier Verzoek tot instelling van mentorschap (pdf, 766,5 KB)
vraagt u mentorschap aan en meldt u de reden. Lees de toelichting (pdf, 190,6 KB).

Ook de bereidverklaring van de mentor sluit u bij en stuurt u op naar de rechtbank.
Dan neemt de rechter een beslissing of er mentorschap wordt ingesteld en wie uw mentor is.
U krijgt de beschikking van de rechtbank thuisgestuurd. Daarna kan het mentorschap beginnen.

De rechter benoemt de mentor in principe voor onbepaalde tijd maar zal elke vijf jaar kijken of het mentorschap nog steeds van toepassing is. Het mentorschap eindigt bij overlijden van de cliënt of door ontslag aan te vragen van deze taak.
U als cliënt kunt ook zelf om ontslag vragen, wanneer uw situatie veranderd is of wanneer u om andere reden niet langer deze mentor wilt.
In dat geval zal ik op zoek gaan naar een andere mentor. De rechtbank en ik zullen in het algemeen wel vragen dat de mentor aanblijft tot er vervanging is.

Het eerste gesprek is altijd gratis.
Tijdens dit kennismakingsgesprek hoor ik graag van u wat er speelt en kijk ik welke basis er is voor samenwerking.

Tarieven
De tarieven zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. In veel gevallen komen cliënten voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van alle kosten in aanmerking.

Bijzondere Bijstand:
Wanneer uw inkomen maximaal 110% van het bijstandsniveau is, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor mentorschap.

Mentorschap

 • Maandelijkse vergoeding
  € 96,08 excl. btw –   € 116,26  incl. btw
 • Maandelijkse vergoeding echtpaar
  € 173 excl. btw –   € 209,33  incl. btw
 • Eenmalige aanvangswerkzaamheden
  € 543 excl. btw – € 657,03 incl. btw
 • Verhuizing / ontruiming woning
  € 339 excl. btw – € 410,19 incl. btw
 • Beheer PGB (bij geen bewindvoering)
  € 508 excl. btw – € 614,68 incl. btw
 • Beloning in een mentorschap met psychische problemen 18-23 jaar
  € 124,33 excl. btw – € 150,44 incl. btw

Deze training heeft als doelstelling de sollicitatievaardigheden van de deelnemer te verbeteren en het netwerk op te bouwen c.q. uit te breiden, zodat hij/zij uitstroomt naar werk en daardoor niet meer (volledig) afhankelijk is van een uitkering.
Onder sollicitatievaardigheden wordt verstaan, zich kunnen presenteren zowel in gesprekken als op papier. Deelnemers hebben na het volgen van de training een profiel, beschikken over een sollicitatiebrief en CV en weten hoe zij zich kunnen profileren in hun netwerk en op social media.

Ik geloof dat iedereen de moeite waard is, en (nieuwe) kansen verdient. Door mijn eigen werk- en levenservaring, weet ik, dat je je baan nooit zeker bent.
Je moet altijd voorbereid zijn op…..
Mensen daarin coachen, helpen bewust te worden en ander perspectief te leren zien, is mijn passie.

In mijn training en coaching draait het in de eerste plaats om bewustwording van de eigen rol en invloed van de deelnemer op diens situatie. Eigen verantwoordelijkheid. De focus ligt op iemand (weer) in eigen kracht zetten. Vandaaruit werken aan gestelde doelen, volgt dan ‘als vanzelf’.

Mijn werkwijze begint met vertrouwen geven en ontvangen in relatie tot de opdrachtgever en de deelnemers. Ik combineer echtheid, ervaring en inlevingsvermogen als coach en trainer.

De trainingen worden altijd in overleg op maat ontwikkeld en op locatie gegeven.

Door mijn persoonlijkheid ben ik toegankelijk voor mensen op alle niveaus. Mijn ervaring met trainerschap en coaching, ligt binnen het Sociaal Domein.

“Je hebt me geráákt, waardoor ik heb opgeruimd en weer ruimte voel”
“Ik wist welke kwaliteiten ik wilde overbrengen”
“ik voelde dat ik er écht voor kon gaan”
“ik zie nu ook zelf weer mijn verkooppunten”
“ik heb er vertrouwen in gekregen dat een jongere oudere ook nog kans maakt op de arbeidsmarkt”